REGULAMIN

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

 

§1
Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Bagzi – firma udostępniająca usługi checkoutu za pośrednictwem, którego są dokonywane zakupy w sklepach posiadających podpisaną umowę o świadczenie usług. Właścicielem aplikacji jest Get-Grzegorz Mencel  z siedzibą w Rybnik 44-210  przy ul. Głucha 50 D NIP 6423028368 REGON 240816715 
 2. Sprzedawca – Firma lub podmiot zawierający umowę na odległość za pośrednictwem Internetu na dostawę rzeczy lub usług.
 3. Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, każdy, kto korzysta z  usługi udostępnianych za pomocą Bagzi .
 4. Checkout - proces finalizacji zakupu - wypełnienia danych adresowych, danych do faktury, wybór formy dostawy oraz płatności. 
 5. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.bagzi.pl
 6. Usługi– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane  lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
 7. Towary- rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron.
 8. Potwierdzenie Realizacji- powiadomienia Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi/ Towaru* (należy wybrać jedną z wersji) oraz szczegóły dostawy.
 9. Dostarczanie Produktów- sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.
 10. Mail– adres poczty elektronicznej;
 11. Strony-  Bagzi, Sprzedawca i Użytkownik.

§2
Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Bagzi.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania usług za pomocą Serwisu przez usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki przekazywania danych niezbędnych do zawarcia  i rozwiązywania umów przez użytkowników ze sprzedawcami,
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Bagzi udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Bagzi o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania usług (należy wybrać jedną z wersji) ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Bagzi  zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Bagzi może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3
Rodzaj i zakres działalności

Bagzi prowadzi działalność polegającą na  przekazywaniu danych niezbędnych do realizacji zamówień za pośrednictwem serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internetowej  polegające na przekazaniu danych adresowych kupującego do zamówienia wraz z inicjalizacją płatności na rzecz sklepu w którym użytkownik  zamierza zawrzeć umowę kupna. 

Zawarcie Umowy

 1. Informacje pobrane ze strony sprzedawcy nie stanowią oferty handlowej serwisu bagzi w rozumieniu KC. Wszystkie powzięte dane pochodzą z oferty  sprzedawcy wskazanego przez użytkownika.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez ilość dni określonych przez sprzedającego do chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w określonym w regulaminie sklepu i od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, które następuje przez akceptację warunków.

§4
Składanie Zamówienia za pośrednictwem bagzi

 1. Składanie zamówienia następuje poprzez:
  1. Poprzez Utworzenie konta w Serwisie-Zarejestrowanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany- zalogowanie się w Serwisie.
   1. Rejestracja użytkownika - rejestracja użytkownika odbywa się poprzez utworzenie konta w serwisie Bagzi.
   2. Rejestracja sprzedawcy - w celu udostępnienia usługi bagzi checkout na stronie sklepu konieczne jest zawarcie umowy o świadczenie usług checkoutu pomiędzy Sprzedającym z Bagzi. Umowa zawierana jest podczas rejestracji Sprzedawcy w Bagzi - panelu dedykowanym sklepom. Po zawarciu umowy sprzedawca, uprawniony jest do implementacji wtyczki na stronie sklepu przekierowującej klientów do bagzi. 
  2. Wybór Usług/Towarów* oferowanych w sklepie sprzedawcy, potwierdzając zakup za pośrednictwem bagzi klikając w przycisk „ Zamawiam i płacę” ( oznakowany logiem bagzi ). Przyciski ulokowane są pod produktami oraz koszykiem.
  3. Serwis bagzi pobiera ze strony Sprzedawcy informacje na temat, wskazanych przez użytkownika  przedmiotów, dostępnych form płatności oraz kosztów dostawy.
  4. Użytkownik dobrowolnie udostępnia dane adresowe związane z zakupem, zapisane na indywidualnym konice bagzi.
  5. Formę dostawy użytkownik wybiera w bagzi. Aplikacja pobiera formy dostaw wraz z cenami ze sklepu.
  6. Formę płatności użytkownik wybiera w bagzi. Sprzedawca udostępnia w aplikacji możliwość zapłaty zgodnie z formami dostępnymi w sklepie. Inicjacja płatności odbywa się na etapie zatwierdzenia płatności w bagzi. Inicjowana płatność odbywa  się na rzecz sprzedawcy zgodnie z umową zawartą pomiędzy sprzedawcą a pośrednikiem płatności. Bagzi nie uczestniczy w rozliczaniu transakcji.
 2. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Użytkownika.

§5
Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z regulaminem i polityka sklepu.

§6
Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar lub to co świadczył do tej pory Sprzedawca.

Sprzedawca niezwłocznie, zgodnie z regulaminem sklepu zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.

§7
Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Bagzi nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu oraz skuteczności składania zamówień za pośrednictwem aplikacji.

§8
Polityka plików cookies

 1. Bagzi zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej      następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia              informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji „Akceptuję” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła*
  4. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 6. W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:
 7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 8. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

§9
Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar/ Usługę.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z Towarem/ Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny końcowe zatwierdzane przez kupującego zawierają wszystkie podatki i cła/ opłaty dodatkowe oraz koszt dostawy.
 3. Użytkownik jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
 4. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w przy lub po dostarczeniu Towaru lub wystawieniu faktury lub rachunku w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Zapłata jest możliwa w formie:
  1. gotówkowej przy odbiorze;
  2. przelewem na konto
 6. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 7. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 8. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia/ druku zamówienia/ mailu żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.
 9. Płatność inicjowana w bagzi odbywa się na rzecz sklepu. Rozliczenie transakcji następuje pomiędzy pośrednikiem płatności a sprzedawcą zgodnie z obowiązującą ich umową. Bagzi na żadnym etapie nie jest stroną transakcji ani jej beneficjentem.

§10
Dostawa towarów / usług

 1. Dostawa towarów i usług odbywa się zgodnie z informacjami  wskazanymi na stronie sprzedającego . Bagzi nie uczestniczy w dostawie produktów.
 2. Koszt dostawy jest doliczany do ceny oferowanych towarów / usług. Po wyborze i zatwierdzeniu towarów/ usług wraz z kosztami transportu bagzi inicjuje płatność na łączną kwotę.

§11
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług checkoutu na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  • pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Get-Grzegorz Mencel ul. Głucha  50 D 44-210 Rybnik.
  • oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres kontakt@bagzi.pl 
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§12
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 2. Dane osobowe Bagzi będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem usług.
 3. Dane osobowe Bagzi będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy- pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód
 4. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, .
 5. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do Dostarczenia Towaru/ Usługi oferowanej przez sprzedawcę.
 6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax.
 7. Bagzi jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 8. Użytkownik wraża zgodę i udostępnia swój mail niniejszym oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody, również w celu wykorzystania go przez Bagzi na potrzeby działań marketingowych Bagzi, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Bagzi.
 9. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Bagzi ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Bagzi powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 10. Dane osobowe zgromadzone przez Bagzi mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 11.  Bagzi zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Bagzi;
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Bagzi;
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcy.
  4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Bagzi nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Bagzi usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
  5. Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Bagzi.

§13
Własność intelektualna

 1. Bagzi  oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Sprzedawcy  treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Sprzedawca  zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§14
Postanowienia końcowe

 1. Bagzi ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Bagzi nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Bagzi nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

Korzystając ze strony zgadzasz się z naszą polityką prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close